HÌNH ĐẸP

Các tiêu chí phân biệt tranh chấp đất đai và tranh chấp về đất đai

Trải nghiệm người dùng và chuyên môn

Trong việc xác định tranh chấp liên quan đến đất đai, có hai tiêu chí quan trọng cần nhớ: tranh chấp đất đai và tranh chấp về đất đai. Trong mối quan hệ đất đai, tranh chấp đất đai xảy ra khi có sự tranh chấp về quyền và nghĩa vụ giữa người sử dụng đất. Tranh chấp về đất đai, tương tự, đề cập đến sự tranh chấp về quyền và nghĩa vụ giữa các bên liên quan đến đất đai, như di sản thừa kế và tài sản chung là quyền sử dụng đất.

Tính thẩm quyền và độ tin cậy

Tranh chấp đất đai tập trung vào việc xác định ai có quyền hợp pháp đối với đất đai. Nó bao gồm cả tranh chấp đất đai và các tranh chấp liên quan sau đây:

 • Tranh chấp hợp đồng và giao dịch liên quan đến đất đai.
 • Tranh chấp về hôn nhân và gia đình liên quan đến đất đai (ví dụ như phân chia tài sản chung là nhà đất).
 • Tranh chấp về thừa kế đất đai.

Các loại tranh chấp phổ biến

Có một số loại tranh chấp đất đai phổ biến như:

 • Tranh chấp giữa người sử dụng đất và cá nhân khác hoặc nhà nước.
 • Tranh chấp giữa những người sử dụng chung đất hoặc liên quan đến quyền và nghĩa vụ trong quá trình sử dụng đất.
 • Tranh chấp giữa hai cá nhân không rõ ràng ai là người sử dụng đất hợp pháp.

Quy trình giải quyết tranh chấp

Sau khi thử giải quyết tranh chấp tại UBND cấp xã không thành công, quy trình giải quyết tranh chấp tiếp theo như sau:

 • Nếu bên tranh chấp có Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất hoặc các giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất và tranh chấp liên quan đến tài sản gắn liền với đất, họ có thể khởi kiện tại Tòa án.
 • Nếu bên tranh chấp không có Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ liên quan đến quyền sử dụng đất, họ có hai lựa chọn:
  • Xin giải quyết tranh chấp tại UBND cấp huyện hoặc cấp tỉnh.
  • Khởi kiện tại Tòa án.

Bên tranh chấp có quyền khởi kiện tại Tòa án mà không cần thông qua bước hòa giải tại UBND cấp xã.

Yêu cầu và quyền thời hiệu giải quyết

Trong một số trường hợp, yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu không chịu thời hiệu giải quyết. Tuy nhiên, trong các trường hợp tranh chấp về thừa kế, thời hiệu yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản. Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng là 3 năm, tính từ ngày bên có quyền yêu cầu biết hoặc phải biết quyền và lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm.

Cơ quan giải quyết tranh chấp

Có một số cơ quan được ủy quyền giải quyết tranh chấp liên quan đến đất đai, bao gồm:

 • Tòa án nhân dân nơi xảy ra tranh chấp đất đai.
 • UBND cấp huyện.
 • UBND cấp tỉnh.
 • Tòa án.

Luật và quy định áp dụng

Các tranh chấp đất đai được điều chỉnh bởi các luật và quy định sau:

 • Luật Đất đai năm 2013.
 • Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.
 • Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014.
 • Luật Đất đai năm 2013.

Giấy Dán Tường

Chia sẻ kinh nghiệm lựa chọn đồ dùng dán tường, ốp tường, treo tường,...bằng cách sử dụng content AI đã qua chỉnh sửa để chính xác với người dùng.

Related Articles

Back to top button